O konferencji

Termin konferencji:  

20-21 czerwca 2023 r.

Miejsce konferencji:  

Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka,
ul. Idziego Radziszewskiego 16, Lublin

Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń i prezentacja wyników najnowszych badań dotyczących gospodarki finansowej podmiotów sektora samorządowego. Najciekawsze i najbardziej owocne spotkania łączą aspekty teoretyczne z praktycznymi powyższego obszaru, dlatego zaproszenie do udziału w wydarzeniu kierujemy szerokiego grona zainteresowanych finansami samorządowymi, nie tylko od strony naukowo-badawczej.

Ważną częścią Konferencji będzie panel dyskusyjny nt. „Kierunki racjonalizacji polskiego systemu finansów samorządowych. Źródła dochodów własnych.”, realizowany w partnerstwie z Instytutem Finansów MF. Debatę z udziałem przedstawicieli nauki, administracji rządowej i samorządowej poprzedzi wystąpienie Profesora SGH dr. hab. Pawła Felisa, eksperta Instytutu Finansów, nawiązujące do najważniejszych problemów i wyzwań finansów jednostek samorządu terytorialnego    

Specjalna uwaga poświęcona zostanie młodym naukowcom, którzy będą mieli szansęna prezentację efektów swojej pracy badawczej i skorzystanie z doświadczenia oraz wskazówek starszych kolegów.

Dodatkowym zamierzeniem organizatorów jest promocja tradycji i kultury akademickiej, zaprezentowanie walorów UMCS poprzez lokalizację wydarzenia w Akademickim Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka.  


Problematyka Konferencji jest niezwykle istotna i aktualna zważywszy m.in. na reformę systemu podatkowego oddziałującą na dochody JST, wyzwania spowodowane najpierw pandemią Covid-19, a następnie kryzysem geopolitycznym wywołanym atakiem Rosji na Ukrainę, natężeniem ruchów migracyjnych, czy zaostrzeniem problemów energetycznych. Wobec licznych zmian w otoczeniu JST wydaje się, że zasadne są pytania o rolę samorządu terytorialnego we współczesnym państwie, a w konsekwencji o model jego finansowania.

W ramach Konferencji podjęte więc zostaną następujące zagadnienia:

 • Wpływ inflacji, kryzysu pandemicznego i geopolitycznego na finanse samorządowe
 • Stabilność i odporność fiskalna JST w warunkach kryzysowych
 • Samodzielność dochodowa i wydatkowa JST w Polsce
 • Zadłużenie podsektora samorządowego
 • Inwestycje i absorpcja środków UE przez samorządy
 • Nierówności fiskalne i mechanizmy korekcyjno-wyrównawcze 
 • Efektywne zarządzanie finansami samorządowymi
 • Partycypacja obywatelska
 • Specyfika problemów finansowych największych miast w Polsce 
 • Polski Ład a finanse samorządowe 
 • Finanse i pozycja ekonomiczna polskiego podsektora samorządowego na tle innych państw 
 • Wyzwania dla finansów JST  związane z cyfrową transformacją
 • Istota, źródła i zarządzanie ryzykiem ESG na poziomie samorządowym
 • Finansowanie zrównoważonej transformacji energetycznej

Konferencja uzyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych

Rada Naukowa Konferencji:

prof. dr hab. Agnieszka Alińska

prof. dr hab. Teresa Famulska

dr hab. Paweł Felis, prof. SGH

prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak

dr hab. Beata Guziejewska, prof. UŁ

dr hab. Maria Jastrzębska, prof. PG

dr hab. Ryszard Kata, prof. UR

dr hab. Agnieszka Kopańska, prof. UW

dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP

prof. dr hab. Stanisław Owsiak

prof. dr hab. Leszek Patrzałek

prof. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak

prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz

prof. dr hab. Marta Postuła

dr hab. Jacek Sierak, prof. SGH

prof. dr hab. Krzysztof Surówka

dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS

Patronat

Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

Polskie Stowarzyszenie Finansów i Bankowości

Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Rektor Uniwersytetu w Białysmtoku

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 

Oddział w Lublinie

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku

Marszałek Województwa Lubelskiego

Prezydent Miasta Lublin