Rejestracja

Uczestnik

Miejsce pracy

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet w Białymstoku oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Współorganizatorów i Współadministratorów), w celu organizacji i udziału w konferencji pt. Finanse samorządu terytorialnego w warunkach kryzysowych.  Jestem świadoma/y, że zgoda może zostać wycofana, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem Swoje dane podaję dobrowolnie i zapewniam, że są prawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne przetwarzanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku i głosu w związku z udziałem w konferencji pt. Finanse samorządu terytorialnego w warunkach kryzysowych organizowanej przez Uniwersytet w Białymstoku oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Współorganizatorów i Współadministratorów). Zgoda upoważnia do nagrania i rozpowszechniania mojego wizerunku i głosu w celach informacyjnych i edukacyjnych, poprzez udostępnienie bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, w środkach masowego przekazu, w tym w mediach społecznościowych. Tym samym wyrażam zgodę na dokonanie zmian i modyfikacji mojego wizerunku, niezbędnych do jego rozpowszechniania, polegających na jego obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje) oraz na wkomponowaniu wizerunku w inne utwory, z zastrzeżeniem, że nie mogą one zniekształcać mojego wizerunku. Tak dokonane zmiany i modyfikacje nie wymagają odrębnej zgody.

* pole obowiązkowe