Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Uniwersytet w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Konferencji naukowej pt. Finanse samorządu terytorialnego w warunkach kryzysowych oraz Biuletynu Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2019 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.09.2019 r.

Strona internetowa oraz BiP są częściowo zgodne z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronach znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.

Oświadczenie sporządzono dnia 18.02.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową na stronie internetowej weif.uwb.edu.pl są Webmasterzy: Lemański Paweł, Białous Edmund, adres poczty elektronicznej p.lemanski@uwb.edu.pl , e.bialous@uwb.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 85 745 77 27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową Biuletynu Informacji Publicznej bip.uwb.edu.pl jest Administrator Biuletynu: Maciej Skindzier, adres poczty elektronicznej bip@uwb.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 85 745 70 24. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. 

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

ACKiM UMCS Chatka Żaka

Obiekt znajduje się w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 16 i jest jednostką ogólnouczelnianą Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Składa się z trzech części: A, B i C. Liczy cztery poziomy ale tylko w części B – obsługiwane przez windę.

Do budynku prowadzi wejście główne z pochylnią dla wózków od strony ulicy i parkingu przy ulicy Radziszewskiego. Parking miejski – ogólnodostępny wyposażony jest w dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Na parterze znajduje się duży hol z ławkami do siedzenia i szatnią.

Na parterze znajduje się również portiernia wyposażona w pętlę indukcyjną dla osób niesłyszących. 

Naprzeciwko wejścia głównego są schody prowadzące do części C. Przy schodach zamontowana jest platforma typu WIMEC.

Na lewo od wejścia głównego znajduje się część A i B. W części A znajduje się Duża Sala Widowiskowa, do której prowadzą schody również wyposażone w platformę typu WIMEC. Potrzebę skorzystania z platformy najlepiej jest zgłosić w portierni, gdzie są odpowiednio przeszkoleni pracownicy służący pomocą w jej uruchomieniu.

Do części B prowadzą schody zlokalizowane na prawo od wejścia głównego lub winda.

Na parterze części B i C zlokalizowane są toalety dla osób z niepełnosprawnością.

Na końcu holu wejściowego za toaletami po lewej stronie znajduje się winda – pionowy podnośnik dla osób z niepełnosprawnością. Winda jest wyposażona w podświetlany panel z numerami kondygnacji również w języku  Braille`a  i telefon na wypadek awarii.

Korytarze w całym obiekcie są szerokie, niczym nie zastawione, umożliwiające swobodne wymijanie użytkowników. Klatki schodowe również szerokie wyposażone w barierki z pochwytami.

Naszym największym atutem jest zlokalizowana na drugim piętrze części B strefa relaksu wraz z salą ciszy umożliwiającą odpoczynek przebodźcowanej osobie. Posiadamy również garderobę przystosowaną do potrzeb artysty z niepełnosprawnością.

Do budynku można wejść z psem asystującym  -psem przewodnikiem.


Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej dostępności cyfrowej: www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa.